Pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas


Juozas Tilindis Investicinio proceso, kaip kiekybin÷s finansin÷s analiz÷s objekto, ypatyb÷s 8 ir 9 skyriuose buvo aptariami finansin÷s analiz÷s metodai, dažniausiai apimantys finansinių operacijų efektyvumo nustatymą, be to, kiekviena tokia operacija buvo nagrin÷jama pati viena, izoliuotai.

pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas pasirinkimas kaip reklamos rūšis

Tačiau, kiekybin÷ analiz÷ gali būti nuadojama ir tarpusavyje susijusių operacijų sistemose. Pastarosiose kiekybin÷s analiz÷s objektu dažnaiusiai tampa investiciniai procesai. Pastarieji, žiūrint iš finansin÷s pus÷s, apjungia du priešingus ir iš esm÷s savarankiškus procesus - gamybinio arba kito objekto sukūrimą, arba kapitalo kaupimą ir pastovų pajamų gavimą. Nurodyti du procesai vyksta nuosekliai su tarpu tarp jų arba be jo arba tam tikroj laiko atkarpoj paraleliškai.

Pastaruoju atveju daroma prielaida, kad pelnas pajamos iš pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas gaunamas dar iki įd÷jimų proceso pasibaigimo momento. Pridursim taip pat, kad abu procesai pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas gali tur÷ti skirtingus paskirstymus arba keitimosi d÷sningumus. Neperdedant galima pasakyti, kad paskirstymų laike forma pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas pelno turi čia, jei ne lemiamą, tai labai svarbią reikšmę. Tiesioginiu analiz÷s objektu skyriuje yra mok÷jimų srautai, charakterizuojantys abu šiuos procesus vienu nuoseklumu.

Jei kalbama apie gamybines investicijas, tai daugeliu atvejų šio srauto elementai formuojami iš grynų pajamų ir investicinių išlaidų rodiklių. Grynosios pajamos suprantamos kaip pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas pajamos įplaukosgautos kiekvienoj laiko atkarpoj, po visų mok÷jimų, susijusių su jų gavimu išskaitymo.

Į šiuos mok÷jimus įeina visos realios išlaidos: tiesiogin÷s ir netiesiogin÷s darbo ir medžiagų apmok÷jimui, mokesčiai. Investicin÷s išlaidos įeina į mok÷jimų srautą su neigiamu ženklu. Lygyb÷ Ji detalizuojama priklausomai nuo analiz÷s tikslų ir įmontuotas variantas priimtos metodikos.

Gamybinių investicijų analiz÷ iš esm÷s apima alternatyvių investicinių projektų efektyvumo vertinimą ir lyginimą.

Matavimo priemon÷mis čia naudojamos formalios charakteristikos, paremtos laukiamų įplaukų ir išlaidų srautų diskontavimu, pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas rodikliai, nustatomi buhalterin÷s apskaitos duomenų pagrindu. Pažym÷sime, kad net šioje, atrodo, jau seniai nusistov÷jusioje analiz÷s srityje, įvyko žymūs pasikeitimai, kurie pasireišk÷ per÷jimu nuo akademinių pristatymų prie intensyvių praktiškų priedų ir tolesnio analiz÷s vystymo taikant ESM bazę taikymo bei ekonominių - matematinių metodų ir modelių.

Efektyvumo įvertinimas vyksta rodiklių sistemos skaičiavimo pagalba. Šie rodikliai ir nagrin÷jami šiame skyriuje. Be pagrindinių charakteristikų esm÷s aprašymo, nustatomos jų panaudojimo ribos, milijonierių opcionų prekybininkai faktoriai, darantys įtaką šiems rodikliams.

Rodiklių skaičiavimas

Koks kapitalinių įd÷jimų fektyvumo įvertinimo metodas bebūtų išrinktas, vienaip ar kitaip jis susijęs ir su investicinių išlaidų diskontavimu, ir su pajamų iš kapitalinių įd÷jimų tam pačiam laiko momentui diskontavimu, t.

Svarbiausias momentas čia yra palūkanų normos lygio, pagal kurį vykdomas diskontavimas, parinkimas. Sąlyginai šį dydį pavadinsime palyginamąja palūkanų norma, kadangi efektyvumo įvertinimas dažniausiai vyksta būtent lyginant kapitalinių įd÷jimų variantus. Kokią normą reikia priimti konkrečioje situacijoje - ekonominio sprendimo ir prognoz÷s reikalas.

Kuo ji aukštesn÷, tuo ryškiau atsispindi toks faktorius kaip laikas - labiau nutolę mok÷jimai turi vis mažesnę įtaką dabartiniam srauto dydžiui. Iš pasakyto seka, kad gaunamos dabartin÷s pajamų iš kapitalinių įd÷jimų vert÷s yra sąlygin÷s charakteristikos, kadangi iš esm÷s priklauso nuo priimtos ateičiai palyginamosios normos. Priklausomai nuo konkrečios pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas situacijos, laiko faktoriaus apskaita gali keistis, ir tai, kas atrod÷ svarbiausiu vienose sąlygose, gali visiškai kitaip atrodyti kitose.

Parenkant palyginamąją normą iš principo orientuojamasi į egzistuojantį arba laukiamą apytikrį paskolos palūkanų lygį.

Literatūroje rekomenduojama taikyti minimaliai patrauklią pajamų normą minimum attractive rate of return. Tačiau klausimas apie tai, koks tur÷tų būti šis minimalus lygis, lieka neapibr÷žtas.

Praktiškai tam dažniausiai išrenkami konkretūs orientyrai tam tikrų rūšių vertybinių popierių, bankų operacijų ir t. Kaip parod÷ stambiausių JAV naftos firmų apklausa šios apklausos duomenimis dar naudosim÷sdažniausiai efektyvumo analiz÷ taiko tris normos variantus: apytikr÷ kapitalo vert÷ cost of capital - apytikris akcijų, kredito palūkanų normų ir t. Payginamoji norma, naudojama rinkos ekeonomikoje, iš esm÷s priklauso nuo ūkin÷s konjungtūros, investitoriaus finansin÷s pad÷ties, jo sugeb÷jimų įžvelgti ateitį ir t.

Naudotinos diskontavimui palūkanų normos nustatyme svarbus momentas yra rizikos įvertinamos. Kadangi rizika investiciniame procese užsidirbti labai gerų pinigų nuo jo konkrečių formų galutiniam rezultate pasirodo kaip realaus pelningumo iš kapitalo sumažinimo galimyb÷, lyginant su laukiama prognoze, be to šis sumaž÷jimas v÷l gi pasireiškia laike, tai, kaip bendra rekomendacija, įvertinant riziką d÷l nuostolių, sumaž÷jus pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas, infliacinio pinigų nuvert÷jimo ir t.

Rizikos problema yra viena svarbiausių, lyginant ir renkant investicijų variantus.

Specialistų rekomendacijos -kaip pasirinkti namų šildymo sistemą (2018 03 17 TV laida statybų gidas)

Rizikos priedo įtraukimas į palūkanų normos dydį yra paplitusi, bet ne vienintel÷ rizikos problemos sprendimo priemon÷. Pastaruoju metu įvyko žymūs pasikeitimai bandant padidinti investicijų rezultatų patikimumą. Stambios firmos prad÷jo naudoti įvairius sud÷tingesnius metodus, tokius kaip jautrumo analiz÷ sensivity analysismatematin÷s statistikos metodus, ekonominį - matematinį modeliavimą.

Išvardinti metodai sumažina riziką tuo, kad leidžia asmeniui, priimančiam sprendimą, pastudijuoti daugiavariantinį galimų pasekmių vaizdą, priklausomai nuo sąlygų pasikeitimo - t. Kitaip sakant, manoma, kad rizika gali būti pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas, esant didesniam supratimui apie pelno formavimo mechanizmo veikimą ir įvairios įtakos apskaitą.

Investicijų efektyvumo finansin÷je analiz÷je daugiausia taikomi keturi rodikliai: grynoji dabartin÷ vert÷, atsipirkimo laikas, vidin÷ pelno norma, rentabilumas. Pažym÷sim, kad užsienyje n÷ra vieningos investicijų efektyvumo vertinimo metodikos. Iš tikrųjų, kiekviena korporacija, vadovaudamasi sukaupta patirtimi, esamais finansiniais resursais, tikslais, siekiamais duotu momentu ir t.

Tačiau vienaip ar kitaip, šios metodikos remiasi pamin÷tomis charakteristikomis, jų deriniais ir modifikacijomis. Naudojamas modifikacijas galima padalinti į dvi grupes pagal tai, ar jos įskaito diskontavimo pagalba laiko faktorių, patarimai pradedančiųjų uždarbiui internete ne. Duotame skyriuje d÷mesys pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas į diskontinius metodus, kadangi jie dažniausiai vyrauja praktikoje.

Pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas trijuose paragrafuose d÷mesys bus sutelktas į rodiklių esm÷s aprašymą ir jų skaičiavimų metodikos atskleidimą, įvairių faktorių įtakos šiems rodikliams analizę, jų tarpusavio ryšio atskleidimą.

Pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas dabartin÷ vert÷ net present value Prad÷sime nuo kapitalinių įd÷jimo efekto ir efektyvumo nustatymo metodikos ir jų analiz÷s. Kaip pirma matavimo priemon÷ labiausiai paplito grynoji dabartin÷ vert÷ net present value, NPV. Pažym÷sim šį rodiklį simboliu W.

pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas kur jie tikrai uždirba pinigus

Duotas dydis charakterizuoja investicin÷s veiklos bendrą absoliutinį rezultatą, jos galutinį efektą. W suprantamas kaip diskontuotų vienam laiko pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas pajamų rodiklio ir kapitalinių įd÷jimų išlaidų skirtumas. Jei pajamos ir kapitaliniai įd÷jimai pateikti kaip įplaukų srautas, tai W lygus dabartiniam šio srauto didumui.

Dydis W yra daugumos efektyvumo matavimo rodiklių radimo pagrindas. Ir taip, tegul įplaukų srautas charakterizuojamas dydžiais Rt, be to, šie dydžiai gali būti tiek teigiami, tiek ir neigiami. Formul÷je Jeigu tikimasi, kad tos pajamos v÷luos - jeigu pajamos gaunamos po n metų nuo projekto įgyvendinimo pradžios, t.

Yra investicinio projekto variantai, kurie charakterizuojami pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas mok÷jimų srautais: A 50 B 50 Variantai, kaip matome, tarp savęs iš esm÷s skiriasi.

Tokiu būdu, esant priimtai palūkanų normai lyginami variantai finansiniu požiūriu praktiškai lygiaverčiai, įvertinant iš grynosios dabartin÷s vert÷s pozicijų. Tegul kapitaliniai įd÷jimai pilnai vyksta už pasiskolintas l÷šas, be to paskola išduota pagal normą q. Palūkanų prieaugis einamoms pajamoms taip pat vpriskaičiuojamos pagal šią normą. Tada W išreiškia laukiamas grynas pajamas, diskontuotas pradiniam laiko momentui. Dabar pereisime prie grynos dabartin÷s vert÷s nustatymo trimis atvejams, kada pajamos gaunamos iš investicijų ir patys kapitaliniai įd÷jimai išreiškia mok÷jimų nuoseklumą su nustatytais pasikeitimų laike d÷sningumais.

Tokiais atvejais formulių, gautų dabartiniams rentų dydžiams, pagalba galima iš esm÷s supaprastinti W skaičiavimą, dar daugiau - atsiranda galimyb÷ išpl÷stai W analizei ir efektyvumo rodiklių, įskaitant ir atskirų faktorių įtakos tyrin÷jimą. Tegul įd÷jimai ir įplaukos tolygios ir diskrečios, be to pajamos pradeda plaukti iškart pasibaigus kapitaliniams įd÷jimams. Čia iš atid÷tos rentos dabartinio didumo pajamos atimamas betarpiškas rentos dabartinis didumas investicijos.

Investicijos vykdomos kas ketvirtį po 0. Lt trijų metų laikotarpyje. Laukiamos pajamos iš investicijų įvertintos 0. Lt dydžiu per metus įplaukos kas m÷nesį. Tarkime, kad yra pagrindas įd÷jimus ir pajamas nagrin÷ti kaip nenutrūkstamus procesus. Galutinai gausime:.

Tokiu būdu, pajamų iš investicijų gavimo atid÷jimas metams žymiai sumažino grynosios dabartin÷s vert÷s didumą. Tai visai nebūtina, kad įd÷jimai ir našumas gaunamas pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas jų tur÷tų tą patį d÷sningumą. Pavyzdžiui, įd÷jimai gali būti periodiški finansavimo sąlygoso pajamos - nenutrūkstamos gamybos sąlygos.

Dar daugiau, vienas ir tas pats procesas skirtingais laiko intervalais dažnai turi skirtingus d÷sningumus - pavyzdžiui, pajamos įsisąvinimo periodu ir pilno panaudojimo paj÷gumo periodu. Analiz÷ šiais ir kitais atvejais turi atsižvelgti į investicijų ir pajamų paskirstymo laike ypatumus. Kai kurios iš tokių situacijų bus mūsų nagrin÷jamos modeliuojant sud÷tingus investicinius procesus.

Iš pateiktų anksčiau išraiškų aišku, kad grynosios dabartin÷s vert÷s absoliutinis didumas priklauso nuo dviejų rūšių parametrų. Pirmieji maži komisiniai už opcionus investicinį procesą, jei taip galima pasakyti, objektyviau. Jie nustatomi gamybiniu procesu. Antrai rūšiai reikia priskirti vienintelį pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas - palyginamąją normą. Kaip jau buvo kalb÷ta, šios normos reikšm÷ - pasirinkimo rezultatas, pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas tikra prasme tai sąlyginis dydis.

Iš to kas pasakyta yra pagrindo W nustatyti ne vienintelei q reikšmei, o tam tikram normos reikšmių diapazonui.

W priklausomyb÷s nuo pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas atvejis, kada įd÷jimai realizuojami proceso pradžioje, o W pajamosgaunamos apytikriai tolygiai, iliustruojamas Bet kuri norma, mažesn÷ nei qb, atitinka teigiamą W vertę rodiklio qb sud÷tis ir jo apskaičiavimo metodika nagrin÷jama žemiau. Sustosime pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas dar vienos svarbios grynosios dabartin÷s vert÷s ypatyb÷s. Anksčiau ši charakteristika buvo nustatyta diskontuojant atitinkamas sumas investicinio proceso pradžiai.

Kartu, pasirodo, galimas ir praktiškai svarbus W įvertinimas įd÷jimų proceso užbaigimo momentu arba kitu laiko momentu, kuris d÷l tam tikrų priežasčių gali būti svarbus tyrin÷tojui. Iš pateiktos formul÷s seka, kad lyginant projektus vertinimo momentas turi būti bendras visiems lyginamiems projektams. Taip pat verta pasteb÷ti, kad geriausias projekto variantas tokiu išlieka bet kuriuo vertinimo momentu.

Prieš baigdami grynosios dabartin÷s vert÷s ypatybių aptarimą, apsistosime ties dar vienu momentu. Reikalas tas, kad esant aukštam palūkanų normos lygiui, labai nutolę mok÷jimai turi tik mažą įtaką W. D÷l to skirtingi pagal pajamų gavimo periodų trukmę variantai gali pasirodyti praktiškai vienareikšmiais skaičiuojant galutinį ekonominį efektą.

Kaip buvo parodyta, projektai su ilgalaikiu pajamų gavimu turi nežymų pranašumą, kuris lengvai gali būti pakeistas kokio nors mažiau svarbaus faktoriaus įtaka. Tuo pačiu aišku, kad esant kitoms sąlygoms nekintamoms, projektas su ilgesniu pajamų gavimo periodu, pranašesnis.

Kadangi šio faktoriaus apskaita būtina, finansin÷je literatūroje aptariami kai kurie papildomi rodikliai, kurie remiasi skirtingu pri÷jimu, įvertinant du pajamų gavimo laikotarpius, t. Tos įplaukos, kurios apimamos atsipirkimo laikotarpiu, nagrin÷jamos kaip investicijų padengimas, visos kitos įplaukos laikomos grynosiomis pajamomis ir joms diskontavimas netaikomas.

Sunku rasti kokius nors ekonominius pagrindimus tokiam traktavimui. Yra tik siekimas padidinti antros mok÷jimų srauto pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas svarbumą. Taip pat s÷kmingai, tikriausiai, antros dalies sustiprinimo būtų galima pasiekti ir kitu keliu, pavyzdžiui, padauginant iš kokio nors koeficiento ir t. Tolesn÷ modifikacija paremta dar didesniu subjektyvių elementų įtraukimu į skaičiavimo metodiką. Pastaruoju metu jau sutinkami tvirtinimai, kad įplaukų srauto dalinimas atsipirkimo periodo pagrindu yra visai nebūtinas.

Šis dalinimas gali būti įgyvendintas ir pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas kuriuo kitu keliu. Dažniausiai rekomenduojama paprasčiausiai išskirti pirmus septynis investicinio proceso metus. Pagrindiniai kapitalinių įd÷jimų efektyvumo matavimo rodikliai Gamybinių investicijų efektyvumo vertinimui dažniausiai naudojamos trys charakteristikos: atsipirkimo periodas, vidin÷ pelno norma, rentabilumas.

Išvardinti rodikliai gaunami sugretinant paskirstytas laike įplaukas ir investicijų sumas išlaidas. Be to, šie sugretinimai yra atliekami skirtingais metodais.

  • Account Options Produkto gyvavimo ciklo, inžinerijos ir technologijos bei organizacinio ir techninio lygio santykis 6.
  • Сходи к ней, - проговорила Элли, - а потом, если надо, можешь идти в госпиталь.
  • Realių pasirinkimo galimybių apskaičiavimas

Toliau bus parodyta, kad pamin÷tos charakteristikos tarpusavyje susijusios. Terminologiškai pirmasis ir trečiasis rodikliai sutampa su rodikliais, naudojamais t÷vynin÷je praktikoje.

pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas piršlio uždarbis internete

Atsipirkimo periodas payback method. Tai yra vienas iš dažniausiai naudojamų rodiklių. Neapskaitant laiko faktoriaus, t.

Jei grynos pajamos gaunamos netolygiai, tai atsipirkimo laikotarpis nustatomas nuosekliu įplaukų sumavimu ir laiko skaičiavimu tol, kol grynų pajamų suma nepasidarys lygi investicijų sumai.

Užsienyje rodiklį ny naudoja daugiausia smulkios firmos.

Iš finansinių pozicijų labiau pagrįstas yra kitas atsipirkimo periodo nustatymo metodas. Šiuo atveju atsipirkimo periodu nok suprantama trukm÷ tokio periodo, kurio metu suma grynų pajamų, diskontuotų investicijų užbaigimo momentu, lygi investicijų sumai.

Tokiu būdu, atsipirkimo periodas išreiškia teoriškai būtiną laiką pilnam investicijų kompensavimui diskontuotomis pajamomis. Jei investicinis procesas pateiktas kaip nereguliarus mok÷jimų srautas, tai atsipirkimo pasirinkimo efektyvumo skaičiavimas nustatomas susmuojant diskontuotas pagal normą q nuosekliai gauanmas pajamas tol, kol bus gauta suma, lygi investicijų apimčiai.

Dabar aptarsim klausimą apie dominančio mus parametro nustatymo techniką, esant skirtingoms pajamų pasiskirstymo aerobridge prekyba laike. Kas liečia investicijas, tai analizei pakanka tur÷ti jų bendrą sumą rezultatąišreikštą dydžiu K diskontuotą pajamų gavimo iš investicijų pradžios momentuivadinasi, išlaidų paskirstymo ypatumai niekaip neatsilieps reikšmei nok.

Metodikos nagrin÷jimą prad÷sime nuo atvejo, kada pajamų pasiskirstymas neturi jokių d÷sningumų laisvas įplaukų srautas. Tada nok nustatomas diskontuotų pagal normą q visų pajamų nuoseklių narių sumavimu, tol, kol bus gauta suma, lygi investicijų apimčiai.

Tarkim, reikia palyginti pagal atsipirkimo periodą du Variantui A tai tūkst. Lt, B - tūkst. Pirmaisiais dviem metais gautų pajamų dabartin÷ vert÷ variantas A sudarys Lt, t. Lt, už trijų metų periodą jis lygus