Prekyba aklaisiais. SUSIJĘ STRAIPSNIAI


Plonapadžiai batai padeda akliesiems geriau orientuotis

Netekome išskirtinio kraštiečio — Vaclovo Daunoro VšĮ Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­ras pa­gal Neį­ga­lių­jų prekyba aklaisiais de­par­ta­men­to prie So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos fi­nan­suo­ja­mą So­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos neį­ga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je pro­jek­tą vi­sus prekyba aklaisiais me­tus tei­kia die­nos užim­tu­mo ir in­di­vi­dua­lios pa­gal­bos pa­slau­gas Lie­tu­vos ak­lų­jų ir silp­na­re­gių są­jun­gos Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo na­riams.

Iš vi­so pa­slau­gas gau­na 28 as­me­nys, ku­rių dar­bin­gu­mo ly­gis yra 0—40 pro­cen­tų ar­ba nu­sta­ty­ti vi­du­ti­niai ar di­de­li spe­cia­lie­ji po­rei­kiai.

Alytaus miesto savivaldybės nuotr. Prieš keletą savaičių Alytaus miesto savivaldybė viešai paragino Alytuje esančius prekybos centrus prisijungti prie socialinės akcijos ir  ant bendrojo naudojimo patalpų stiklinių durų klijuoti silpnaregiams skirtą žymeklį — geltoną apskritimą, padedantį jiems paprasčiau orientuotis aplinkoje. Šiandien Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius raštu kreipėsi į Alytaus mieste veikiančius prekybos centrus, prašydamas pritaikyti įėjimų į prekybos centrus esančias duris silpnaregiams ir akliesiems bei paženklinti jas prekyba aklaisiais spalvos apskritimu, o viduje esančios bendrosios paskirties patalpų duris ir lankytojų aptarnavimui skirtos stiklines duris — geltonu apskritimu arba skiriamąja juosta.

Pa­sak fi­lia­lo va­do­vės Inos Sa­ka­laus­kie­nės, ši pa­gal­ba or­ga­ni­za­ci­jos na­riams be ga­lo rei­ka­lin­ga. Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo va­do­vė Ina Sa­ka­laus­kie­nė kai­rė­jedė­ko­da­ma už pa­skai­tą akų gy­dy­to­jai Ri­tai Sa­mie­nei įtei­kė ama­tų bū­re­lio dar­be­lį Die­nos užim­tu­mas api­ma įvai­rias veik­las.

apskaitos galimybė greitas pinigų mitas

Tai kas­die­nių įgū­džių la­vi­ni­mas, ug­dy­mas, kai žmo­gui pa­de­da­ma, mo­ko­ma as­mens hi­gie­nos, svei­kos gy­ven­se­nos, na­mų ruo­šos dar­bų, mais­to ga­mi­ni­mo. Pa­de­da­ma su­si­tvar­ky­ti ap­lin­ką, pa­lai­ky­ti šva­rą vir­tu­vė­je, su­si­dė­ti mais­to pro­duk­tus į tin­ka­mas pa­kuo­tes, len­ty­nas, spin­tu­tes.

signalas apie pasirinkimus bitkoinas kaip uždirbti ir kaip išleisti

Dau­ge­liui žmo­nių tai yra sa­vai­me su­pran­ta­mi da­ly­kai, bet tam, ku­rio re­gė­ji­mas la­bai prekyba aklaisiais, net ir sa­vuo­se na­muo­se tam­pa su­dė­tin­ga orien­tuo­tis, su­si­tvar­ky­ti, at­lik­ti įpras­tus veiks­mus. Taip pat ak­lie­ji ir silp­na­re­giai mo­ko­mi biu­dže­to pla­na­vi­mo, nau­do­tis ban­ko tei­kia­mo­mis pa­slau­go­mis, orien­tuo­tis bei ju­dė­ti ap­lin­ko­je, nau­do­tis tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nė­mis: bal­to­sio­mis ir at­ra­mi­nė­mis laz­de­lė­mis, spe­cia­liais laik­ro­džiais, svars­tyk­lė­mis, skys­čio ly­gio ro­dy­tu­vais, sta­cio­na­riais te­le­fo­nais ir kt.

Spausdinti Situacija: statyti automobilius ant šaligatvio leidžia galiojantis kelio ženklas, tačiau tokia tvarka tenkina ne visus klaipėdiečius.

Ug­do­mi ir pa­lai­ko­mi so­cia­li­niai įgū­džiai, tai yra, bend­ra­vi­mo ge­bė­ji­mai. Žmo­nės pra­ti­na­si pa­tys ieš­ko­ti pa­gal­bos, da­ly­vau­ti vi­suo­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me, už­megz­ti ry­šius su ap­lin­ka.

Taip ma­ži­na­ma ir so­cia­li­nė at­skir­tis, nes prekyba aklaisiais žmo­gus jau­čia­si rei­ka­lin­gas, vi­suo­me­nės da­li­mi ir la­biau sa­vi­mi pa­si­ti­ki. Gruo­džio 5 die­ną vy­ko vie­nas iš to­kių nau­din­gų po­kal­bių — su­si­ti­ki­mas su akių gy­dy­to­ja Ri­ta Sa­mie­ne, ku­ri pa­pa­sa­ko­jo apie akių san­da­rą, joms gre­sian­čias li­gas bei simp­to­mus, pa­ta­rė, kaip pa­dė­ti sa­vo akims ne­per­varg­ti, mo­kė akių pra­ti­mų.

užsidirbti pinigų internete be investicijų yra realu užsidirbti pinigų per internetą be investicijų

Die­nos užim­tu­mo veik­loms pri­klau­so ir ama­tų bū­re­lis, ku­riam va­do­vau­ja Re­da Peč­ku­vie­nė. Jos iš­mo­nei nė­ra ga­lo. Gra­žia­dar­bė kar­tu su LASS Jo­niš­kio ra­jo­no fi­lia­lo na­riais per me­tus kū­rė įvai­riau­sius dar­be­lius: nau­do­da­mi pa­pjė ma­šė tech­ni­ką ga­mi­no an­ge­liu­kus, Ve­ly­koms svo­gū­nų lukš­tais ir mais­ti­niais da­žais mar­gi­no kiau­ši­nius, de­ko­ra­vo in­de­lius, py­nė tri­ko­ta­ži­nes juos­te­les, iš mo­de­li­no lip­dė žva­ki­des, for­ma­vo ka­lė­di­nes de­ko­ra­ci­jas, iš ke­pi­mo po­pie­riaus for­ma­vo, lip­dė gė­ly­tes.

demonstracinės ir realios sąskaitos kur užsidirbti pinigų realiame gyvenime

Ir tai dar ne pa­bai­ga. Vi­si mi­nė­ti už­siė­mi­mai vyks­ta kar­tą per sa­vai­tę. Dėl re­gė­ji­mo ne­ga­lios ak­lie­siems ir silp­na­re­giams rei­ka­lin­ga ir in­di­vi­dua­li pa­gal­ba, ku­rią du kar­tus per sa­vai­tę tei­kia pro­jek­to vyk­dy­to­ja Jur­ga Gri­ga­liū­nie­nė iki rugp­jū­čio mė­ne­sio dir­bo Vi­das Sa­ka­laus­kas.

prekybos binare paslaptys obligacijų indėlių galimybė

Žmo­gui pa­de­da­ma su­si­tvar­ky­ti kas­die­ni­niuo­se rei­ka­luo­se, už­pil­dy­ti do­ku­men­tus, pa­ly­di­ma į par­duo­tu­vę, tar­pi­nin­kau­ja­ma dėl tech­ni­nės pa­gal­bos prie­mo­nių — pra­šy­mai su­ren­ka­mi ir nu­ve­žia­mi į Šiau­lius, o po to prie­mo­nės par­ve­ža­mos, ir kt. Iš vi­so So­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos neį­ga­lie­siems bend­ruo­me­nė­je pro­jek­tui, ku­rį ren­gė ir pa­raiš­ką tei­kė VšĮ Šiau­lių ir Tau­ra­gės re­gio­nų ak­lų­jų cent­ras, skir­tas eu­ras.

Iš šių lė­šų vyk­dy­mo iš­lai­doms nu­ma­ty­ti eu­rai, ad­mi­nist­ra­vi­mui —pa­tal­pų eksp­loa­ta­ci­jai —ry­šio pa­slau­goms —trans­por­to iš­lai­doms prekyba aklaisiais, įran­gai —sklai­dai apie pro­jek­tą — 60 eu­rų.