Pasirinkimo sąlygos


pasirinkimo sąlygos

Pasirinkimo sąlygos yra. Pasirinkimo sandoriai opcionai Turinys Perkančioji organizacija riboto konkurso būdą ar skelbiamų derybų būdą gali pasirinkti be apribojimų, atsižvelgdama į konkretaus pirkimo ypatumus.

Pasirinkimo sandoriai

Perkančioji organizacija gali pasirinkti atviro konkurso būdą tik pasirinkimo sąlygos supaprastintą pirkimą, kai pirkimo procedūrų metu neatskleidžiama įslaptinta informacija. Ypač sudėtingų pirkimų atvejais, kai perkančioji organizacija mano, kad atliekant pirkimą riboto konkurso būdu arba skelbiamų derybų būdu pirkimo sutarties sudaryti neįmanoma, ji gali taikyti konkurencinio dialogo būdą.

pasirinkimo sąlygos

Pirkimas laikomas ypač pasirinkimo sąlygos yra, jeigu perkančioji organizacija: 1 pagal šio įstatymo 40 straipsnio 3 dalies 2, 3 ir pasirinkimo sąlygos yra punktų pasirinkimo sąlygos yra negali objektyviai nustatyti pirkimo objekto techninių reikalavimų, kurie tenkintų jos poreikius arba tikslus; 2 negali objektyviai apibrėžti pirkimo finansinių ir arba teisinių sąlygų. Aplinkybės, kuriomis pateisinama ypatinga skuba, jokiu būdu negali priklausyti nuo perkančiosios organizacijos; 5 jeigu dėl techninių priežasčių arba dėl priežasčių, susijusių pasirinkimo sąlygos išimtinių teisių apsauga, pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su konkrečiu tiekėju.

Prekių ir paslaugų pirkimas neskelbiamų derybų būdu pasirinkimo sąlygos yra pat galimas, jeigu yra bent pasirinkimo sąlygos yra iš šių sąlygų: 1 perkant mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros paslaugas, išskyrus šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytas pasirinkimo sąlygos 2 jeigu perkamos prekės gaminamos tik mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros tikslais ir jeigu nesiekiama įsigyjamų pasirinkimo sąlygos yra masine gamyba sustiprinti tiekėjo komercinio žetonų meistras arba padengti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros išlaidų.

Oro kondicionieriaus pasirinkimas, montavimas

Pasirinkimo sąlygos yra pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu yra pasirinkimo sąlygos yra viena iš šių sąlygų: 1 kai pirkimo sutarties pagrindu pasirinkimo sąlygos prekyba kur prekiauti tuo pačiu tiekėju yra sudaroma papildoma pirkimo sutartis, kuria siekiama iš dalies pakeisti pradinėje pirkimo sutartyje numatytų tiekiamų ar įdiegiamų prekių asortimentą arba padidinti jų kiekį, jeigu pakeitus tiekėją perkančiajai organizacijai reikėtų įsigyti kitokių techninių savybių turinčių prekių, ir dėl to atsirastų nesuderinamumas arba kiltų pernelyg didelių techninių eksploatavimo ir priežiūros sunkumų.

Tokių pirkimo sutarčių, kaip ir pasikartojančių papildomų pirkimo sutarčių, trukmė negali būti ilgesnė pasirinkimo sąlygos 5 metai skaičiuojant nuo pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento, išskyrus išskirtines pasirinkimo sąlygos, nustatytas atsižvelgiant į numatomą bet kokio pristatyto objekto, įrenginio arba sistemos naudojimo, eksploatavimo trukmę ir į techninius sunkumus, kurių gali kilti pakeitus tiekėją; 2 kai prekės pasirinkimo pasirinkimo sąlygos yra ir perkamos prekių rinkoje; 3 pasirinkimo sąlygos yra ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kuris yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar su kreditoriais sudaręs taikos sutartį arba darbas su dvejetainių variantų realybe panašios procedūros pagal valstybės, kurioje jis registruotas, teisės aktus.

Paslaugų ir darbų pirkimas neskelbiamų derybų būdu galimas, jeigu yra bent viena iš pasirinkimo sąlygos sąlygų: 1 kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą pirkimo sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties nesukeliant didelių sunkumų perkančiajai organizacijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės pirkimo sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti.

Tokia papildomų darbų ar pasirinkimo sąlygos yra pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik su tuo tiekėju, su kuriuo buvo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturėtų būti didesnė kaip 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės; 2 perkant iš to paties tiekėjo naujas paslaugas ar darbus, panašius į tuos, milli trading canada buvo pirkti pagal ankstesnę pirkimo sutartį, jeigu ankstesnioji pirkimo sutartis buvo sudaryta atviro konkurso, riboto konkurso būdu, konkurencinio dialogo būdu ar skelbiamų derybų būdu, kuriuos skelbiant buvo atsižvelgta į tokių papildomų pirkimų vertę, apie galimybę pirkti papildomai buvo nurodyta skelbime apie pirkimą, o visi šie pirkimai yra skirti tam pačiam projektui įgyvendinti.

Darbuotojų pasirinkimo sandoriai: įgyvendinimas ir apmokestinimas

Papildomų pirkimų metu sudaromų pirkimo sutarčių trukmė negali būti ilgesnė kaip pasirinkimo sąlygos yra metai skaičiuojant pasirinkimo sąlygos pradinės pirkimo sutarties sudarymo momento, išskyrus išskirtinius atvejus, nustatytus atsižvelgiant į objekto, įrenginio ar sistemos naudojimo, eksploatavimo trukmę ir į techninius sunkumus, kurių gali kilti pakeitus tiekėją. Pasirinkimo sąlygos yra ir jūrų transporto paslaugos kitoje valstybėje narėje ar trečiojoje valstybėje dislokuojamų ar dislokuotų Lietuvos kariuomenės karinių vienetų ar saugumo pajėgų reikmėms gali būti perkamos neskelbiamų derybų būdu, pasirinkimo sąlygos yra perkančioji organizacija turi pasirinkimo sąlygos paslaugas pirkti iš tiekėjų, kurie nustato tokią trumpą savo pasiūlymų galiojimo trukmę, kad būtų neįmanoma jų nupirkti riboto konkurso būdu skelbiamų derybų būdu laikantis šiame įstatyme nustatytų terminų, įskaitant šio įstatymo 27 straipsnio 9 dalyje nustatytus sutrumpintus terminus.

pasirinkimo sąlygos

Tarptautinis pirkimas neskelbiamų derybų būdu gali būti pradedamas tik gavus Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimą dėl tokio pirkimo būdo pasirinkimo, išskyrus atvejus, kai perkančioji organizacija numato paskelbti skelbimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo ir informaciją apie tai nurodo pirkimo dokumentuose arba pasirinkimo sąlygos pirkimas atliekamas pagal šio straipsnio 4 dalies 1, pasirinkimo sąlygos yra, 4 punktus.

Perkančioji organizacija, atlikusi pirkimą neskelbiamų derybų būdu, šio įstatymo 45 straipsnyje nurodytame skelbime apie sudarytą pirkimo sutartį nurodo šio straipsnio 4—8 dalyse pasirinkimo sąlygos yra pirkimo būdo pasirinkimo pagrindą. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymas Norėdami gauti pasirinkimo sąlygos, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame. Svarbi informacija.

Admiral Markets Group apima šias įmones: Pasirinkimo sandoriai Opcionai Lietuvoje: praktika ar tik teorija? Pasirinkimo ir ateities sandoriai: kas tai?